Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky
Lada Hajzlerová
Právní forma: OSVČ
IČ: 87963906
561 34, Výprachtice 296
(dále jen „Prodávající“)

1. Význam obchodních podmínek
• 1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zasláním vyplněného formuláře nebo objednávky a úhradou sjednané částky kupující potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že byl s nimi v době nákupu seznámen.
• 1.2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se s Prodávajícím výslovně dohodnete na jiném jazyce.
• 1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající, Kupující a Spotřebitel
• 2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která koupí prostřednictvím webového rozhraní nebo jinou formou produkt / službu prodávajícího Lada Hajzlerová.
• 2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který spotřebovává produkt kupní smlouvy. Může to být přímo Kupující nebo člověk, kterému byl koupený produkt Kupujícím postoupen.
• 2.3. Prodávajícím je Lada Hajzlerová.

3. Produkt
• 3.1. Produkt, o kterém pojednávají tyto obchodní podmínky, je zveřejněn na webovém rozhraní https://www.someone.cz.
• 3.2. Cena produktu je na webovém rozhraní uvedena včetně veškerých daní. Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Pokud dojde ke zveřejnění zjevně nesprávné ceny na webovém rozhraní díky technické chybě, není Prodávající povinen poskytnout produkt za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.

4. Objednání Produktu
• 4.1. Způsob objednání Produktu
a) prostřednictvím webového rozhranní na https://www.someone.cz
b) telefonicky nebo e-mailem
• 4.2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) odesláním vyplněného formuláře nebo objednáním telefonicky/e-mailem a uhrazením platby přes platební bránu na https://www.someone.cz nebo bankovním převodem Kupujícím.

5. Práva a Povinnosti Kupujícího
• 5.1. Kupující se zavazuje uhradit objednaný produkt Prodávajícímu ve sjednaném termínu a ve sjednané výši.
• 5.2. Kupující má právo převzít objednaný produkt od Prodávajícího ve sjednaném termínu a ve sjednané kvalitě.
• 5.3. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
• 5.4. Kupující má právo stornovat objednávku produktu za předem stanovených podmínek bod: 8

6. Práva a Povinnosti Prodávajícího
• 6.1. Prodávající se zavazuje dodat objednaný produkt Kupujícímu ve sjednaném termínu a sjednané kvalitě.
• 6.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy při nedodržení podmínek ze strany Kupujícího.

7. Platební podmínky
• 7.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny produktu před jeho realizací (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
• 7.2. Kupující uhradí cenu Prodávajícímu způsobem, který je uveden na webovém rozhraní, nebo bezhotovostně na účet Prodávajícího č.b.ú.: 2000443695/2010.
• 7.3. Platba probíhá v českých korunách (CZK).
• 7.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy a Storno
• 8.1. Odstoupení od kupní smlouvy lze na základě nedodržení podmínek jedné ze stran.
• 8.2. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů
• 9.1. Ochranu osobních údaju (GDPR) řeší Prodávající v souladu s nařízením EU.
• 9.2. Správce osobních údajů Lada Hajzlerová zveřejňuje své konání v rámci GDPR na firemní webové stránce. https://www.someone.cz

10. Závěrečná ustanovení
• 10.1. V otázkách neupravených obchodními podmínkami se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
• 10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
• 10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
• 10.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
• 10.5. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Prodávající Kupujícímu bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.